Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, λόγω θετικού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, εξαγωγών και σημαντικών επενδύσεων σε ΑΠΕ, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY Holdings (πρών Ελληνικά Πετρέλαια) για το 3ο τρίμηνο του 2022, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε 504 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 381 εκατ. Στο εννεάμηνο τανκέρδη εκτοξεύθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ, από 48 εκατ. ευρώ πέρυσι στο ίδιο διάστημα

Η ισχυρή λειτουργική απόδοση αντικατοπτρίζει κυρίως τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον αλλά
και τη βελτιωμένη λειτουργία των διαφόρων εταιρειών του Ομίλου. Τα κυριότερα στοιχεία που
επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, οι εξαγωγές που
αντιστοιχούν σε 46% των συνολικών πωλήσεων διύλισης, αλλά και η βελτιωμένη κερδοφορία,
τόσο των εμπορικών θυγατρικών στο εξωτερικό, όσο και των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ. Εκτός του
διεθνούς περιβάλλοντος, σημαντικά οφέλη προήλθαν από τη βελτιωμένη λειτουργία των
διυλιστηρίων και την εμπορική διαχείριση στις αγορές αργού πετρελαίου, ενώ θετική επίπτωση
είχαν και τα προγράμματα βελτίωσης απόδοσης, όπως του ψηφιακού μετασχηματισμού, της
αναδιοργάνωσης του Ομίλου, της προώθησης προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καθώς και η
διαχείριση δικτύων πρατηρίων.
Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,8 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2022, 3%
χαμηλότερα έναντι του Γ’ Τριμήνου 2021, λόγω του προγράμματος εκτεταμένης συντήρησης (Full
Turnaround) στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και
επιτυχία. Στόχος της Εταιρείας ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη διαθεσιμότητα και διαχείριση των
διυλιστηρίων μέσα σε μια περίοδο με προβλήματα επάρκειας καυσίμων και ιδιαίτερα, ντίζελ, στις
διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. τόνους (+1%), με ένα σημαντικό μέρος
της παραγωγής να κατευθύνεται σε πωλήσεις σε αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα τα οποία
σημείωσαν ουσιαστική αύξηση, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού.
Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Κέρδη (ΔΠΧΠ) EBITDA, ανήλθαν στα €329 εκατ., με τα αντίστοιχα
Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €252 εκατ., καθώς μέσα στο τρίμηνο η πτώση των τιμών
οδήγησε σε ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων, μετά τη σημαντική άνοδο του πρώτου εξαμήνου.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τη διανομή €0,40/μετοχή, όπως είχε άλλωστε
ανακοινώσει σε προηγούμενα τρίμηνα.
Όσον αφορά τη χρήση του 2022, με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και τις προοπτικές για
το σύνολο του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή επιπλέον προσωρινού
μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή, πληρωτέο στις 18 Ιανουαρίου 2023.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Κατά το Γ’ Τρίμηνο η υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου επιταχύνθηκε, με σημαντικές
εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε
και ανακοινώθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέο εταιρικό όνομα και λογότυπο.
Έτσι, μέσα σε λιγότερο από δώδεκα μήνες, η Eταιρεία υλοποίησε όλους τους στόχους της για την
πρώτη φάση του στρατηγικού προγράμματος Vision 2025.
Μέρος της στρατηγικής αυτής είναι και η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου μη βασικών
δραστηριοτήτων, όπου εντάσσεται και η πώληση των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών. Με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησής τους στην Italgas, τα έσοδα για την HELLENIQ ENERGY
ανήλθαν σε €266 εκατ. και αξιοποιούνται τόσο για την απόδοση μέρους του τιμήματος στους
μετόχους που στήριξαν τη στρατηγική αυτή, όσο και για την επιτάχυνση της υλοποίησης
ανάπτυξης σε Νέα Ενέργεια.
Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή μας στη Νέα Ενέργεια, την 1 Αυγούστου 2022 ολοκληρώθηκε η
εξαγορά αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη συνολικής δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας
τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε ΑΠΕ στα 340 MW. Στόχος είναι η σταδιακή
ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εν λειτουργία σε 1 GW μεσοπρόθεσμα και άνω των 2 GW έως το
2030. Ήδη, η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την άμεση αύξηση του
δυναμικού της με νέες εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επιπλέον, το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού μας, που περιλαμβάνει συνολικές
προγραμματισμένες επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά βάσει σχεδιασμού, με ετησιοποιημένο όφελος μέχρι
τώρα, άνω των €10 εκατ. ευρώ, κυρίως στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων. Η προσπάθεια αυτή
δίνει τη δυνατότητα συνολικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών μας και της
ανάπτυξης κόμβου ψηφιακής καινοτομίας σε επίπεδο Ομίλου. Πέρα από τα προφανή
επιχειρηματικά οφέλη, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί και σαν κίνητρο για την προσέλκυση και
ανάπτυξη νέων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθώντας συνολικά τον κλάδο
και την ανάπτυξη της χώρας μας.
Υψηλές διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου, ενίσχυση Δολαρίου και υψηλά διεθνή περιθώρια
διύλισης
Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και προϊόντων, σημείωσαν μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση
με το Β’ Τρίμηνο, παρ’ όλα αυτά παραμένουν κοντά σε πολυετή υψηλά, λόγω των γεωπολιτικών
εξελίξεων, των ανησυχιών για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή και των ισοζυγίων
προσφοράς - ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι τιμές του Brent διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα
$101/βαρέλι, σε σύγκριση με $114/βαρέλι το Β’ Τρίμηνο 2022 και $74/βαρέλι το Γ’ Τρίμηνο 2021.
Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται και ανήλθε σε υψηλό 20 ετών σε σχέση με το Ευρώ, με την
ισοτιμία να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,01 στο Γ’ Τρίμηνο 2022, έναντι 1,18 το Γ’ Τρίμηνο
2021, συνέπεια της διαφοροποίησης της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και των
επιπτώσεων από την αυξημένη ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωζώνης. Το ισχυρό δολάριο ευνοεί
κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως αυτός της διύλισης.
Empowering Tomorrow
Ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών πετρελαίου των τελευταίων ετών και η ισχυροποίηση του
δολαρίου, οδήγησαν σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αργού πετρελαίου σε όρους Ευρώ, με τις τιμές
Brent στα €100/βαρέλι κατά μέσο όρο το Γ’ Τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με €62/βαρέλι την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι τιμές αντλίας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, αν και χαμηλότερα
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την ανάγκη για
σημαντικά κεφάλαια που απαιτούνται για τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού των αγορών.
Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, στο Γ’ Τρίμηνο 2022 υποχώρησαν περίπου στο μισό σε
σχέση με τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στο Β’ Τρίμηνο 2022, αλλά παρέμειναν σημαντικά
αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου προ κρίσης λόγω κορωνοϊού, εξαιτίας της ισχυρής
ζήτησης για ντίζελ. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς Hydrocracking και FCC
διαμορφώθηκαν στο Γ’ Τρίμηνο 2022 στα $11,9/βαρέλι και $8,9/βαρέλι, αντιστοίχως.
Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα ήταν 4% υψηλότερη σε σχέση με το
Γ’ Τρίμηνο 2021, φτάνοντας στους 1,7 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση καυσίμων κίνησης
αυξήθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση στο Γ' τρίμηνο του 2022, λόγω ντίζελ, ως αποτέλεσμα της
αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού. Η κατανάλωση αεροπορικών
καυσίμων βελτιώθηκε κατά 39% λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επιβατικής
κίνησης, κυρίως λόγω τουρισμού, ενώ η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων ανέκαμψε κατά 7%.
Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες
Ο ισολογισμός του Ομίλου ισχυροποιήθηκε σημαντικά, λόγω αυξημένων λειτουργικών ταμειακών
ροών και των εσόδων από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σαν αποτέλεσμα, ο καθαρός
δανεισμός μειώθηκε κατά €0,39 δισ. σε τριμηνιαία βάση στα €1,58 δισ., με τον δείκτη δανειακής
μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) να διαμορφώνεται στο 34%. Η
αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων λήξης Δ’ Τριμήνου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο και
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις επόμενες βδομάδες.
Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €214 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το Γ ́ Τρίμηνο 2021, κυρίως
λόγω της εξαγοράς των αιολικών πάρκων στη Μάνη (55 MW) και των εργασιών συντήρησης στις
μονάδες διύλισης.
Empowering Tomorrow
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.,
Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:«Τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου είναι αναμφισβήτητα ικανοποιητικά, έχοντας βοηθηθεί από
ένα θετικό περιβάλλον αλλά και από ουσιαστική βελτίωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών μας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα όμως, ιδιαίτερα σημαντική
για εμάς είναι η μεγάλη πρόοδος στην επίτευξη μιας μεγάλης στροφής της Εταιρείας μας με
έμφαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, καλύτερη διακυβέρνηση και βελτίωση της
αποδοτικότητας. Με τη σχεδόν καθολική υποστήριξη από τους μετόχους μας, τις κεφαλαιαγορές,
αλλά ιδιαίτερα τα στελέχη και τους εργαζομένους μας, τους οποίους και ευχαριστώ, στο
πρόγραμμα Vision 2025, προχωρήσαμε σε αναθεώρηση της στρατηγικής μας με ταχύτατους
ρυθμούς, με επιστέγασμα την πρόσφατη εξέλιξη και αλλαγή της εταιρικής μας ταυτότητας. Οι
αλλαγές αυτές βοηθούν την Εταιρεία να πετύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους
μακροπρόθεσμα, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας,
ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας μας.
Ωστόσο για την Εταιρεία μας η επιτυχία δεν συμβαδίζει μόνο με τα θετικά αποτελέσματα, αλλά και
με τη συμμετοχή στις ανάγκες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε σειρά δράσεων
που στόχο είχαν την άμβλυνση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης όπως,
η επιδότηση μεταφορικών σε ακριτικά νησιά, η πρόσθετη στην κρατική επιδότηση έκπτωση στο
πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η εξ’ ολοκλήρου ανάληψη του εφοδιασμού με πετρέλαιο
θέρμανσης των παιδιατρικών νοσοκομείων στην Αττική και Θεσσαλονίκη και μιας σειράς σχολικών
μονάδων σε όμορους δήμους.
Για την Εταιρεία μας, στόχος είναι να συνεχίσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
για τους μετόχους, αλλά ταυτόχρονα να επενδύουμε σε ένα πιο πράσινο και ασφαλές μέλλον της
Εταιρείας και της χώρας, ενώ όπου μπορούμε, να είμαστε αρωγοί στις ανάγκες της κοινωνίας.