Αύξηση των πωλήσεων κατά 37%, σταθερός καθαρός δανεισμός και μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα, συνθέτουν τη θετική εικόνα του πρώτου εννεαμήνου του 2022 για την Yalco.

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά χαρακτηρίζει η εταιρεία τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε καθώς έχει ήδη εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης/ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση της εταιρείας σημειώνει:

α ) Aύξηση των πωλήσεων κατά 37%
β ) Διαμόρφωση του λοιπού δανεισμού στα ίδια επίπεδα
γ ) Μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων

Όσον αφορά τα προ φόρων αποτελέσματα και προς αποκατάσταση της συγκρισιμότητας μεταξύ των δύο περιόδων, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους υπήρξαν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, που επηρέασαν την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων θετικά με το ποσό των 1,218 δισ. ευρώ και αφορούν:

α/έσοδα από αναστροφή απομείωσης παγίων, αποθεμάτων και δανείων 2,505 δισ. ευρώ
β/έξοδα από ζημιές εκποίησης ακινήτων και λοιπών στοιχείων 1,287 δισ. ευρώ

Ήτοι συνολική θετική επίδραση επί των προ φόρων αποτελεσμάτων ύψους 1,218 δισ. ευρώ.

Κατά συνέπεια με όρους συγκρισιμότητας, τα προ φόρων αποτελέσματα του τρέχοντος εννεαμήνου παρουσιάζουν βελτίωση, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου, η οποία οφείλεται και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, δεδομένου ότι μετά την μεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων το επιτοκιακό κόστος είναι μηδενικό.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι πωλήσεις και τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσιάζουν μικρή βελτίωση. Ανάλογη θα είναι και η εξέλιξη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022.