Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.515.656 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 333.444,32 ευρώ, συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 112 δικαιούχους, μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Στις 7.9.2022 καταχωρίστηκε, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3035673, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ως άνω από 30.08.2022 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 333.444,32 ευρώ με την έκδοση 1.515.656 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 816.349.051,76 ευρώ και διαιρείται σε 3.710.677.508 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την 9.9.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.515.656 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Οι εν λόγω νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.710.677.508 κοινές ονομαστικές μετοχές.