Καθαρά έσοδα από τόκους, ύψους 1,379 δισ. ευρώ είχαν το γ΄ τρίμηνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ τα επιτοκιακά έσοδά τους έφτασαν στα 3,849 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022.

Παράλληλα, σε τριμηνιαία βάση, για το γ΄ τρίμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν σε 446 εκατ. ευρώ. Στο εννεάμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα 1,405 δισ. ευρώ.

Επιτοκιακά έσοδα και προμήθειες ενίσχυσαν την κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αποτελώντας «μαγνήτη» για τους επενδυτές, όπως φάνηκε κατά τις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου τον προηγούμενο μήνα, αλλά και από τις πρόσφατες επαφές στο Λονδίνο.

Στα ίδια αυτά στοιχεία, ωστόσο, στηρίζεται η πίεση της κυβέρνησης στις τράπεζες με ζητούμενο αφενός την μείωση της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, αφετέρου την μείωση των χρεώσεων σε δώδεκα τραπεζικές συναλλαγές.

Βάσει των στοιχείων από τις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών τον προηγούμενο μήνα:

Για την Alpha Bank, το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 12% σε τριμηνιαία βάση (ή 17% σε επαναλαμβανόμενη βάση) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 και ανήλθε σε 339 εκατ. ευρώ, επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων, καθώς και από τη θετική επίπτωση της αύξησης των επιτοκίων. Τα 330 εκατ. ευρώ των καθαρών επιτοκιακών εσόδων του γ΄ τριμήνου προέρχονται από την αύξηση των δανείων.

Στο εννεάμηνο, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της Alpha Bank ανήλθαν σε 925 εκατ. ευρώ (α΄ τρίμηνο 2083 εκατ., β΄ τρίμηνο 303 εκατ. και γ΄ τρίμηνο 339 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 92,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,7% το γ’ τρίμηνο, λόγω της αύξησης των προμηθειών πιστωτικών καρτών και πληρωμών καθώς και της αύξησης των χορηγήσεων δανείων. Ειδικότερα, τα έσοδα από προμήθειες της Alpha Bank ανήλθαν σε 106 εκατ. το α΄ τρίμηνο, 99 το β΄ και 93 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο.

Τα επιτοκιακά έσοδα για την Εθνική Τράπεζα ήταν ύψους 328 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο από 294 εκατ. το β΄ τρίμηνο και 270 το α΄ τρίμηνο 2022. Από τα 328 εκατ. επιτοκιακών εσόδων του γ΄ τριμήνου, τα 243 εκατ. προέρχονται από τα δάνεια (+ 11% από το β΄ τρίμηνο, οπότε οι προμήθειες από δάνεια ανήλθαν σε 213 εκατ., έχοντας αυξηθεί ήδη κατά 9% από το α΄ τρίμηνο και τα 203 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 23% σε ετήσια βάση σε 246 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις στον όγκο συναλλαγών στον τομέα των καρτών, των πληρωμών και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών (trade finance), καθώς και την ενίσχυση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα.

Από τα 246 εκατ. ευρώ εσόδων από προμήθειες, τα 135 είναι προμήθειες λιανικής, 86 εκατ. προμήθειες από επιχειρήσεις και 25 από non core δραστηριότητες. Στο 9μηνο 2021 οι προμήθειες ΕΤΕ είχαν ανέλθει σε 199 εκατ. ευρώ (+23% σε ετησια βάση). Οι προμήθειες λιανικής στο 9μηνο 2021 ήταν ύψους 104 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 30%, οι προμήθειες επιχειρήσεων 70 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 23%.

Σε τριμηνιαία βάση, τα έσοδα από προμήθειες της ΕΤΕ ήταν ύψους 86 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2022.

Στην Eurobank, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,1% έναντι του εννεαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Στο γ΄ τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ (τα 267 εκατ. από Ελλάδα), εκ των οποίων τα 337 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα επιτοκιακά περιθώρια στα δάνεια. Τα συνολικά επιτοκιακά έσοδα στο β΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ και στο α΄ τρίμηνο σε 339 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 21,1% σε 395 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 66 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2022.

Τα έσοδα από προμήθειες το γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ (103 εκατ. από Ελλάδα και 36 εκατ. από εξωτερικό).

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το γ΄ τρίμηνο 2022, κατά 8% σε τριμηνιαία βάση στα 331 εκατ. ευρώ, λόγω της δυναμικής των δανείων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, χωρίς συνεισφορά από το πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, ύψους 331 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2022 (έναντι 306 εκατ. το β΄ τρίμηνο και 286 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο) ευνοήθηκαν σημαντικά από τα αυξημένα υπόλοιπα δανείων και ομολόγων, καθώς και από τα υψηλότερα επιτόκια. Στο εννεάμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 922 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 816 εκατ. το 9μηνο 2022 , αυξημένα κατά 11% ετησίως .

Η παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, στα 128 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2022, +4% σε τριμηνιαία και +12% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από συναλλακτικές δραστηριότητες, τις προμήθειες από νέες εκταμιεύσεις δανείων και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το γ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 128 εκατ. (45 εκατ. ευρώ από μισθώματα). Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν η νέα δανειακή παραγωγή, η επενδυτική τραπεζική, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,62% το 3ο τρίμηνο 2022.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 9μηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το 9μηνο 2021. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 9μηνο 2022 ανήλθαν σε 366 εκατ. (τα 271 εκατ. ευρώ από την αύξηση των δανείων), αυξημένα κατά 18% ετησίως (309 εκατ. στο εννεάμηνο 2021 και 128 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2022 και 115 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2022).