Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 24 Φεβρουαρίου, θα ανακοινώσει φέτος η Τράπεζα Πειραιώς τα ετήσια αποτελέσματά της (χρήση 2022), όπως είπε στους επενδυτές η Διοίκηση της Τράπεζας (μίλησαν οι CEΟ Χρήστος Μεγάλου και CFO Θοδωρής Γναρδέλης), παρουσιάζοντας τους στόχους της και τις προβλέψεις της για το 2023.

Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, το 2023 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς και φιλοδοξία της Διοίκησης είναι να ενισχύσει τις αποδόσεις των μετόχων άνω των 45 σεντς ανά μετοχή και με ελάχιστη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%. Στόχος για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο είναι να ενισχυθεί άνω του 2%, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να αυξηθούν γύρω στο 0,6%, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρήσει κάτω του 42% (επιπλέον επαναλαμβανόμενη οργανική μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2% φέτος, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, με σχεδιαζόμενη νέα εθελούσια έξοδο) και τα κεφάλαια να ενισχυθούν οργανικά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Αναφορικά με την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τρ. Πειραιώς οδεύει φέτος σε μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 6%, με κάλυψη των NPEs από προβλέψεις σε ποσοστό άνω του 60%. Όπως αναφέρθηκε από την Διοίκηση της Τράπεζας, το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται φέτος αυξημένο κατά 30 – 40 μ.β., στο 1,2% περίπου. Τα δάνεια άνευ εξασφαλίσεων είναι πιο ευάλωτα για επισφάλειες λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, αν και όπως επισημάνθηκε, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023 αναμένεται αμελητέος καθαρός σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (εκτίμηση για νέες εισροές περίπου 600 εκατ. ευρώ από 400 εκατ. σε ετήσια βάση στο 9μηνο 2022), ενώ η Τράπεζα θα συνεχίσει να μειώνει οργανικά, μέσω ιάσεων και εισπράξεων, τα κόκκινα δάνεια.

Ο CEO της Τρ. Πειραιώς ανέφερε ότι για φέτος, αλλά και για το 2024 αναμένεται καθαρή ετήσια πιστωτική επέκταση της τάξεως του 1,7 δις. ευρώ. Όπως είπε, η αύξηση των νέων χορηγήσεων θα προέλθει κυρίως από τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στα δάνεια λιανικής αναμένεται μικρή συρρίκνωση. Ο ανταγωνισμός αναμένεται να πιέσει τα επιτοκιακά περιθώρια στα επιχειρηματικά δάνεια (στους μεγάλους λογαριασμούς στις 250 μ.β.).

Αναφορικά με την επίπτωση της αύξησης των επιτοκίων στις καταθέσεις αναφέρθηκε ότι το κόστος για την Τράπεζα υπολογίζεται φέτος στα 250 εκατ. ευρώ. Το μίγμα των προθεσμιακών καταθέσεων αναμένεται να αυξηθεί στο 23% φέτος από 17% στο σύνολο των καταθέσεων της Τράπεζας το 2021 και 2022. Αναφερόμενη στα κεφάλαια MREL, η Διοίκηση της Τρ. Πειραιώς είπε ότι θα προβεί σε μία έκδοση ομολόγων φέτος. Αναφορικά με τους τίτλους TLTRO, ανέφερε ότι αποπλήρωσε μεγάλο μέρος τους τον Δεκέμβριο 2022 και απομένουν 5,5 δις. ευρώ (από 14,5 δις.) τα οποία θα αποπληρωθούν μέχρι το πρώτο μισό του 2024.

Απαντώντας για την προοπτική διανομής μερίσματος, ο CEO Χρ. Μεγάλου είπε ότι θα εξεταστεί προς το τέλος του 2023 (για διανομή το 2024) και εκτίμησε ότι η Τράπεζα θα βρίσκεται άνω των απαιτήσεων των εποπτικών αρχών. Ωστόσο, για τη διανομή μερίσματος, θα συνεξεταστούν πολλοί παράγοντες εκτός από τα κέρδη και τα κεφαλαιακά επίπεδα, όπως π.χ. οι κίνδυνοι, η πορεία της οικονομίας κ.ά.

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2023, ο CEO Χρ. Μεγάλου εκτίμησε ότι το ΑΕΠ θα τρέξει φέτος με ρυθμό 3% (από 6% το 2022), με την ανάπτυξη να στηρίζεται από τον τουρισμό, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ανέφερε επίσης ότι η επενδυτική βαθμίδα αναμένεται εντός του 2023.