Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, στηρίζοντας έμπρακτα τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έχουν παραμείνει συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, τους επιβραβεύει μειώνοντας το επιτόκιο αναφοράς (Euribor ή EKT), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31.03.2023, κατά 50 μονάδες βάσης και για διάστημα 12 μηνών.

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου προς ιδιώτες πελάτες με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου τα οποία εκταμιεύθηκαν (εφάπαξ ή τμηματικά) έως την 31.12.2022, ανεξαρτήτως εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν και στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών, με την προϋπόθεση να μην εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28.04.2023.

Το παραπάνω επιτόκιο αναφοράς θα διατηρηθεί σταθερό από Μάιο 2023 έως Απρίλιο 2024, με την προϋπόθεση ότι το δάνειο θα παραμείνει ενήμερο και για τους 12 μήνες διάρκειας του Προγράμματος.

Οι συνεπείς δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων που πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα σε ανακοίνωση της, εάν κατά την 12μηνη περίοδο τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, οι αντίστοιχες μειώσεις θα υπολογιστούν άμεσα στα επιτόκια των δανειοληπτών.

Σύμφωνα τέλος με την Παγκρήτια Τράπεζα, η κίνηση αυτή  συνεισφέρει ουσιαστικά στην στήριξη των δανειοληπτών που έχουν επιβαρυνθεί από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων και παράλληλα παρέχει προστασία από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς.