Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το 2023 ο ρυθμός κερδοφορίας του 2ου τριμήνου της Πειραιώς, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,18 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 15%. Καταγράφεται ισχυρή κερδοφορία το 1ο εξάμηνο 2023 με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,33 και RoaTBV 14%

 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €488 εκατ. το 2ο 3μηνο 2023, λόγω του αυξανόμενου περιθωρίου, με αύξηση 9% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,4% τον Ιούνιο 2023, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στο 1,6%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν επιτόκια της τάξεως του 1,9% περίπου
Καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2ο 3μηνο 2023 στα €141 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 2ο 3μηνο 2023, στα €199 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -4% σε ετήσια βάση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα -6% τριμηνιαίως και -10% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου έφτασε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%
Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 5,5%, από 9,3% ένα χρόνο πριν, καλύπτοντας ήδη τον στόχο NPE για το τέλος του έτους, καθώς ο Όμιλος προχώρησε στην επιτάχυνση δύο συναλλαγών αποεπένδυσης από NPE. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 57%
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 1ο εξάμηνο 2023 σε ετήσια βάση, με €0,8 δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση το 2ο 3μηνο 2023
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα €8,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2023, με άνοδο 9% τριμηνιαίως και 26% ετησίως
Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,0%, τον Ιούνιο 2023. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,1%.
Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 233% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 61%
Ο Ομιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του Single Supervisory Mechanism που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο δείκτης fully loaded CET1 ανέρχεται στο 14,3% στο τέλος του έτους 2025, υποδηλώνοντας αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 2,7% έναντι του 2022. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%)

Χρ. Μεγάλου: Αναβαθμίζονται οι στόχοι για το 2023

Η επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς το 1ο εξάμηνο 2023 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξία της εμπορικής της δυναμικής και τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας», σημειώνει ο CEO.

Το 1ο εξάμηνο 2023 παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,33 κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τα κεφάλαια του, διατήρησε ισχυρό προφίλ ρευστότητας και επέδειξε πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίσθηκε, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται περαιτέρω στο 5,5%, καλύπτοντας ήδη τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 57%.

Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,3%, αυξημένο κατά 0,7% από την αρχή του έτους. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίσθηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα 3μηνο, με τα λειτουργικά έξοδα να μειώνονται περαιτέρω, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιτυγχάνοντας ιστορικά χαμηλό δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 32% το δεύτερο 3μηνο.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €800 εκατ. το δεύτερο 3μηνο και συνεχιζόμενη ροή επιχειρηματικών έργων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν σε €8,2 δισ. τον Ιούνιο του 2023, 9% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Συνολικά, το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο εξάμηνο αύξηση 16% των καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του SSM που διεξήχθη από την EBA. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%).

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του 1ου εξάμηνου 2023 και το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για το έτος 2023, στοχεύοντας πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 14%, με δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 38%. Ο δείκτης ΝΡΕ αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο ορόσημο του 5% στο τέλος του έτους 2023.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για την ανάδειξή μας ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» από τα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 του περιοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών μας αποτελεσμάτων, της συνεχούς βελτίωσης των βασικών δεικτών της Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού μας σχεδίου. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας», καταλήγει.

Δείκτες και προσδοκίες

Με «ατμομηχανή» τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση φθάνοντας τα 488 εκατ. ευρώ (447 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο) και έκπληξη από τα έσοδα από προμήθειες που σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας σε 141 εκατ. ευρώ (+16% σε τριμηνιαία βάση), η Πειραιώς πέτυχε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο Β τρίμηνο ύψους 15,3%.

Σε ανοδική αναθεώρηση της κερδοφορίας και του στόχου απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για τη φετινή χρήση προχώρησε η διοίκηση της Πειραιώς μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Χρήστο Μεγάλου, να μοιράζει εύσημα σε στελέχη και προσωπικού του ομίλου.

Τα λειτουργικά έξοδα συγκρατήθηκαν για άλλο ένα τρίμηνο διαμορφούμενα σε 199 εκατ. ευρώ (203 στο πρώτο τρίμηνο) και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 463 εκατ. ευρώ από 374 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Λόγω των προβλέψεων (137 εκατ. ευρώ), για την πώληση των δύο χαρτοφυλακίων με NPEs, το Cost of Risk ανήλθε σε 1,14% από 0.75% με 0,80% που εμφάνιζε σταθερά η τράπεζα επί σερί τριμήνων.

Με βάση την παραπάνω επίδοση, αναθεώρησε τον στόχο κερδοφορίας (κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των 0,65 ευρώ) και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBVπερίπου 14% από 12% της προηγούμενης καθοδήγησης). Σημειώνεται ότι στο Β τρίμηνο η Πειραιώς πέτυχε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,3%.

Η καθοδήγηση για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε περίπου 2,5% (2,57% στο Β τρίμηνο), ενώ ο δείκτης CET1 pro forma εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο τέλος της χρονιάς σε 13% (12,3% στο τέλος Ιουνίου) και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα υψηλότερα του 17,5%.

Η νέα καθοδήγηση για το NPE ratio προβλέπει υποχώρηση κάτω από τα επίπεδα του 5% καθώς η τράπεζα έπιασε ήδη στις 30 Ιουνίου τον στόχο της προηγούμενη καθοδήγησης για 5,5%. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της απόφασης να πωλήσει δύο χαρτοφυλάκια με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και της μείωσης από οργανικές δράσεις που αντιστάθμισαν την αύξηση των NPEs από το «κοκκίνισμα» του δανειακού ανοίγματος σε Avramar.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η τράπεζα πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο η επίδοση ανήλθε σε 600 εκατ. ευρώ ( 500 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστεί και η επίπτωση από το FX). Η Πειραιώς προχώρησε σε νέες εκταμιεύσεις 2,6 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ είχε αποπληρωμές 1,8 δισ. ευρώ. Η πίτα των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 28,98 δισ. ευρώ.

Εν μέσω πληθωριστικού περιβάλλοντος η Πειραιώς πέτυχε το Β τρίμηνο μείωση 6% σε τριμηνιαία βάση σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα.

Από την διοίκηση του ομίλου εκτιμήθηκε ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII) θα κορυφωθεί κάποια στιγμή φέτος, πιθανά το τρίτο τρίμηνο.

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μεγάλου δήλωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε επαφή με πελάτες της σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές προκειμένου να εξεταστούν τρόποι στήριξής τους.