Αύξηση 56,2% στα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 684 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank. Κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η διανομή μερίσματος, τόνισε ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας

 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της τράπεζας έχουν ως εξής:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.043εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 88 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,63%.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €270εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ εξάμηνο 2023.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,7% έναντι του περυσινού Α΄ Εξαμήνου σε €1.313εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 10,3% το Α΄ εξάμηνο 2023 σε €1.331εκ. λόγω των υψηλών μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα της περυσινής χρονιάς.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7%σε ετήσια βάσηστα €443εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το Α΄ εξάμηνο 2023 , από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 76,0% στα €869εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,6% σε €888εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 36,8% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 σε €164εκ. και αντιστοιχούσαν σε 81μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €374εκ. σε €705εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €712εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 17,9% το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €684εκ., έναντι €941εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022 και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €205εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023, από €97εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 79,6% και ανήλθαν σε €233εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,5% σε €207εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.Το 44%των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €90εκ.) και το 49% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €101εκ)

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το Α΄ εξάμηνο 2023, από 5,9% το Α΄ εξάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €140εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €191εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,2δισ. ή €0,6δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 72,6% το Α΄ εξάμηνο 2022 σε 73,2% το αντίστοιχο φετινό Α΄ εξάμηνο.

▪ Στο τέλος Ιουνίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,0% και ο δείκτης FL CET1 σε 16,3%, αυξημένοι κατά 200 και 230 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α΄ εξαμήνου 2022.

▪ Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,90 και ήταν αυξημένα κατά 18,8% σε ετήσια βάση.

▪ To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €81,5δισ. στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2023.

▪ Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,5δισ. το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,1δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,6δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2023 σε €55,9δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,2% στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €17,3δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €4,2δισ. σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €7,4δισ. στο τέλος Ιουνίου 2023.

Οπως επισημαίνει ο CEO Φωκίων Καραβίας: «Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό, παρά την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές ωδιασφάλισαν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ενώ η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται και στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω, καθώς και στην αγορά ακινήτων, η οποία διατηρεί τη δυναμική της. Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύσεων επιταχύνεται, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank σε όλους τους τομείς ήταν ιδιαίτερα θετικές, με διακριτή συμβολή των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση σε 1,90 ευρώ και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται πλέον να υπερβεί σημαντικά το 15% το 2023.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ειδικά για επενδυτικά έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Το πρώτο εξάμηνο, οι εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20% κατευθύνθηκε σε αειφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των πελατών μας στη Ρόδο που επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου, που βασίζονται σε ένα διαφοροποιημένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο παράγει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας και στηρίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία.»

Καραβίας: Θα «τρέξει» με RoTE άνω του 15% η Eurobank

Κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η διανομή μερίσματος, τόνισε ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Στόχος μας, τόνισε ο τραπεζίτης, είναι να μοιράσουμε στους μετόχους μας το 25% των κερδών του 2023.

Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η τράπεζα εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις στο εξάμηνο σε όλους τους τομείς, με πολύ ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους και ελεγχόμενες ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ως εκ τούτου, η τράπεζα αυξάνει τις προβλέψεις της για το σύνολο της φετινής χρήσης. Ειδικότερα, εκτιμά πλέον ότι τα έσοδα από βασικές δραστηριότητες προ προβλέψεων θα διαμορφωθούν στα 1,7 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ. ευρώ), με τα λειτουργικά κέρδη στο σύνολο της χρήσης να υπερβαίνουν το 1,3 δισ. ευρώ (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης στα 1,1 δισ. ευρώ)

Παράλληλα, ανεβάζει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,28 ευρώ από προηγούμενη πρόβλεψη στα 0,22 ευρώ.

Η τράπεζα αυξάνει και την πρόβλεψη για τη φετινή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας σε επίπεδα άνω του 15%, από προηγούμενη εκτίμηση για 13%.

Η νέα πρόβλεψη για τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο σύνολο της φετινής χρήσης αναφέρεται σε 17% από προηγούμενη πρόβλεψη για 16%.

Το οικονομικό περιβάλλον

Η Ελλάδα αναμένεται να υπεραποδόσει την επόμενη τριετία, εκτίμησε ο κ. Καραβίας, τονίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου η επενδυτική βαθμίδα, με την αγορά ήδη να την προεξοφλεί.

Το πρώτο εξάμηνο καταγράφηκε μια τάση μείωσης των εταιρικών δανείων λόγω των υψηλότερων επιτοκίων. Αναμένεται επιτάχυνση των χορηγήσεων το δεύτερο εξάμηνο, τόνισε ο CEO της Eurobank.

Το ΤΧΣ

Σε ερώτηση αναφορικά με το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά του ποσοστού 1,4% της τράπεζας που ελέγχει το ΤΧΣ, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η Eurobank θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Ταμείο στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Η διαδικασία θα είναι σχετικά γρήγορη, οπότε αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα», τόνισε.

Τα δάνεια

«Οντως υπήρξε μείωση των χορηγήσεων λόγω των υψηλών επιτοκίων», τόνισε η διοίκηση της τράπεζας απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ. Αναμένουμε επιτάχυνση το δεύτερο εξάμηνο, υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι στις αναθεωρημένες προβλέψεις της η τράπεζα κάνει λόγο για δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης. «Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι θα χορηγήσουμε νέα δάνεια 1,5 δισ. ευρώ, με σχετική κινητικότητα από τους κλάδους ναυτιλίας, τουρισμού και κατασκευών».

Οι καταθέσεις

Σε ερώτηση για το μείγμα των καταθέσεων, η διοίκηση της Eurobank υπογράμμισε ότι στις προβλέψεις της στο business plan εκτιμούσε ότι το 40% των καταθέσεων θα είναι προθεσμιακές. Το πρώτο εξάμηνο οι προθεσμιακές αποτελούσαν το 25% του συνόλου και με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις, η τράπεζα εκτιμά ότι θα κινηθούν κοντά στο 30% στο σύνολο της χρήσης.