Καθαρά κέρδη 530 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς η Εθνική Τράπεζα, έναντι 546 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, εκ των οποίων τα 270 εκατ. το 2ο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα οργανικά κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα 0,5 δισ. το Α’ εξάμηνο 2023, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται άνω του 16%

Αναλυτικότερα:

 • Η ανοδική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους διαμορφώθηκε σε +11% σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση του δανειακού επιτοκιακού περιθωρίου, απορροφώντας το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά ~40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
 • Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε σε +6% σε τριμηνιαία βάση και αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών κυρίως στη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων, καθώς και τα επενδυτικά προϊόντα. Αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως
 • Η συντηρητική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκε, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να ενισχύονται μόλις κατά +1% σε ετήσια βάση, παρά τις κλαδικές αυξήσεις μισθών στα τέλη του 2022, καθώς και τις μειωμένες –παρότι υψηλές– πληθωριστικές πιέσεις στο Β΄ τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων (+12% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής
 • Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε κάτω από τις 70μ.β. έναντι στόχου περί των ~80μ.β. που έχουμε θέσει για το 2023
 • Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένες κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής (+30% σε τριμηνιαία βάση)
 • Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €0,8 δισ. ετησίως και ανήλθαν σε €27,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, σημειώνοντας οριακή μείωση από την αρχή του έτους (<1%), αποτυπώνοντας τις υψηλότερες αποπληρωμές κεφαλαίου κίνησης από εταιρείες με υψηλή ρευστότητα κυρίως κατά το Α΄ τρίμηνο 2023. Η τάση στις εκταμιεύσεις διαφαίνεται αυξητική το Β΄ εξάμηνο 2023 και αναμένεται να επιτρέψει στα εξυπηρετούμενα δάνεια να επεκταθούν δυναμικά μέχρι το τέλος του έτους
 • Οι εγχώριες καταθέσεις επανήλθαν σε ανοδική τροχιά το Β΄ τρίμηνο 2023 (+2% σε τριμηνιαία βάση), ανακάμπτοντας από την πτώση του Α΄ τριμήνου 2023 που οφειλόταν σε αυξημένες αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής. Σε σύγκριση με τον αρχή του έτους, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% ή €0,4 δισ.
 • Το υπόλοιπο του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) διαμορφώθηκε σε μόλις €1,9 δισ. τον Ιούνιο 2023, μειωμένο περαιτέρω κατά €3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να ενισχύεται κατά €1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε ~€7 δισ.
 • Στην Ελλάδα, τα NPEs διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ., ή μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις
 • Η μικρή αύξηση στις πρώιμες καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου
 • Καθαρές ροές NPEs ύψους μόλις +€0,03 δισ. το Β΄ τρίμηνο 2023
 • Στην Ελλάδα, ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε σε 5,3% και ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις σε 82,1%

Μυλωνάς: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η πλεονάζουσα ρευστότητα

«Η ελληνική οικονομία διανύει μια ευνοϊκή περίοδο και βρίσκεται σε μία σπάνια οικονομική και πολιτική συγκυρία», επισημαίνει στο μήνυμά του ο Παύλος Μυλωνάς.

«Οι προοπτικές για παγκόσμια ανάκαμψη είναι βελτιωμένες αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ελληνικής οικονομίας είναι φανερά ενισχυμένη - μετά από σκληρή προσπάθεια - ενώ έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει σχετικά ισχυρή, ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται έτοιμη να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών και τον περιορισμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας να προκαλεί αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τον ισχυρό Ισολογισμό και το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα €0,5 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να υπερβαίνει το 16% και ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα (C:CI) να διαμορφώνεται στο 32%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων μας, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Η ισχυρή οργανική κερδοφορία μας δημιουργεί σταθερό κεφάλαιο κάθε τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να καταγράφουν αύξηση κατά 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και να διαμορφώνονται στο 17,3% και 18,4%, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, η πλεονάζουσα ρευστότητά μας εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, βασιζόμενη σε μια ισχυρή και σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ η καθαρή μας ταμειακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας τα €7 δισ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολειπόμενη έκθεση της Τράπεζας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχεται σε μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ η μικρή αύξηση στις καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων κατά το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας.

Με τους οικονομικούς δείκτες να προβλέπουν ισχυρότερη ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιτυχημένο πολυετές Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας με στόχο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας με έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό τρόπο. Ως Τράπεζα Πρώτης Επιλογής, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στηρίζοντας τους πελάτες μας, την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.»

 Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη 

Σε ανοδική αναθεώρηση κερδοφορίας και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τρέχουσας χρήσης, βάσει οργανικής κερδοφορίας, προχώρησε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Β τριμήνου, σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους.

Όπως σημειώθηκε στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση των στοιχείων η νέα εκτίμηση προβλέπει κέρδη ανά μετοχή άνω των 1,10 ευρώ (0,75 ευρώ η προηγούμενη) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων βάσει οργανικής κερδοφορίας (core RoTE) πάνω από 15% (11% η προηγούμενη). Σημειώνεται ότι στο Β τρίμηνο η Εθνική εμφάνισε core RoTE 18%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Στην Ελλάδα διευρύνθηκαν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση επωφελούμενα από την αύξηση του βασικού επιτοκίου και την αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου προς χρεόγραφα με υψηλότερες αποδόσεις ( +12% στα έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση). Το κόστος καταθέσεων ανήλθε σε 134 μ.β στο Β τρίμηνο από 90 μ.β. στο Α τρίμηνο ενώ το περιθώριο δανεισμού συμπιέστηκε.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 448 εκατ. ευρώ στο Β τρίμηνο σημειώνοντας άνοδο κατά 17%. Στο εξάμηνο το core PPI εκτοξεύτηκε σε 831 εκατ. ευρώ υψηλότερο κατά 2,2 φορές σε σχέση με την επίδοση του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Η πορεία αποκλιμάκωσης των περιθωρίων της τράπεζας επί του υπολοίπου των εν Ελλάδι χορηγήσεων συνεχίστηκε. Το συνολικό spread μειώθηκε σε 260 μ.β. από 275 μ.β. στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση επήλθε στα περιθώρια καταναλωτικών (6,5% από 7,15%) και μικρών επιχειρήσεων (4,84% από 5,18%) ενώ στα υπόλοιπα μεγάλων επιχειρήσεων και στεγαστικών το μέσο περιθώριο συμπιέζεται με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό ( 1,83% για στεγαστικά, 2,37% για μεγάλες επιχειρήσεις).

Αποπλήρωσε TLTROs 3,1 δισ. ευρώ στο Β τρίμηνο

Το υπόλοιπο του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) διαμορφώθηκε σε μόλις €1,9 δισ. τον Ιούνιο 2023, μειωμένο περαιτέρω κατά €3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Ο Παύλος Μυλωνάς χαρακτήρισε «εύρωστη» την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας καθώς ξεπερνά την αντίστοιχη της ευρωζώνης στηριζόμενη σε ξένες επενδύσεις και εξαγωγές.

Σε ότι αφορά τις χορηγήσεις δανείων η εικόνα χαρακτηρίστηκε «επίπεδη» στις αρχές της χρονιάς. Δυναμική υπάρχει στον εταιρικό δανεισμό (κυρίως μεγάλες εταιρείες), ενώ αντίθετα στασιμότητα καταγράφεται στα καταναλωτικά δάνεια. Ο όμιλος έχει εγκρίνει χορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ που ακόμα δεν έχουν εκταμιευτεί, ενώ σημαντικά έργα θα έρθουν σύντομα προς έγκριση.

Το μέρισμα

Τα καλά αποτελέσματα στα stress test ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων από τις εποπτικές αρχές, σημείωσε η διοίκηση απαντώντας σε ερώτηση για το μέρισμα. Δεν επιτράπηκε να μοιράσουμε μέρισμα φέτος, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε την επόμενη χρονιά. Στόχος είναι να είναι ένα δίκαιο ποσοστό.