Παράταση των TLTRO κατά ένα χρόνο προβλέπει η Moody's, ως αποτέλεσμα της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Η Moody's αρχικά ανέμενε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα άρχιζαν να αποπληρώνουν τα δάνεια στα πλαίσια του προγράμματος από τον Ιούνιο του 2022, καθώς το τρέχον εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού των TLTRO πρόκειται να ευθυγραμμιστεί με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στις 23 Ιουνίου, «κλείνοντας» την ευκαιρία για τις τράπεζες να αποκομίσουν κέρδη ξανακαταθέτοντας τα δάνεια τους στην ΕΚΤ.

Ωστόσο, όπως εκτιμά ο οίκος σε έκθεση του, οι προαναγγελθείσες αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο θα διατηρήσουν το επιτόκιο των TLTRO κάτω από το νέο επιτόκιο καταθέσεων, δίνοντας έτσι κίνητρα στις τράπεζες να διατηρήσουν τον δανεισμό τους από την ΕΚΤ προς το παρόν.

Νέες ευκαιρίες για αρμπιτράζ
Όπως αναφέρει η Moody’s, το αρμπιτράζ οδηγεί σε ταχεία ανάπτυξη του δανεισμού μέσω TLTRO, με τα σχετικά επιτόκια να είναι συνήθως ευθυγραμμισμένα με το μέσο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2020, η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιο TLTRO στις -100 μονάδες βάσης, κάτω από το επιτόκιο καταθέσεων των -50 μονάδων βάσης, στα πλαίσια των μέτρων στήριξης από την πανδημία, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες να αποκομίσουν κέρδη με την εκ νέου κατάθεση των δανείων TLTRO στην ΕΚΤ.

Έτσι, ο δανεισμός TLTRO γνώρισε μια τεράστια αύξηση από περίπου 600 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 σε 2,2 τρισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021 και παραμένει περίπου στο ίδιο επίπεδο από τον Μάιο του 2022.

Η έκθεση του οίκου αξιολόγησης επισημαίνει πως η αύξηση των επιτοκίων επεκτείνει την ευκαιρία για αρμπιτράζ.

Στις 23 Ιουνίου, το επιτόκιο TLTRO επανέρχεται στο μέσο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των προγραμματισμένων αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων στο τρέχον πρόγραμμα TLTRO θα είναι χαμηλότερο από το νέο επιτόκιο καταθέσεων, διατηρώντας ανοιχτές τις ευκαιρίες αρμπιτράζ.

Πώς επηρεάζεται η έκδοση καλυμμένων ομολόγων
Επιπλέον, η χρήση των TLTRO επηρεάζει την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, δηλαδή ομολόγων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από τράπεζες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.

Όπως εξηγεί η Moody’s, οι τράπεζες εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα για την άντληση κεφαλαίων στις δημόσιες αγορές και με τη μορφή «παρακρατημένης έκδοσης» για χρήση ως εγγύηση για TLTRO.

Οι δημόσιες εκδόσεις αυξήθηκαν έντονα το 2022, πάνω από τα επίπεδα ολόκληρου του έτους τόσο για το 2021 όσο και για το 2020, μέχρι τον Μάιο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι ορισμένες τράπεζες σκέφτηκαν να προπληρώσουν τα TLTRO από τον Ιούνιο, προσδοκώντας ότι το χάσμα μεταξύ του επιτοκίου TLTRO και του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ θα εκμηδενιζόταν.

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά πως τώρα που αυτό το χάσμα φαίνεται ότι θα παραμείνει, οι δημόσιες εκδόσεις θα μπορούσαν να μειωθούν το β’ εξάμηνο του 2022 και πιθανότατα θα αυξηθούν ξανά το 2023.

Οι δείκτες κάλυψης ρευστότητας (LCR) θα υποχωρήσουν, αν και η Moody’s δεν αναμένει ότι οι αποπληρωμές των TLTRO το επόμενο έτος θα προκαλέσουν ελλείψεις ρευστότητας.

Ωστόσο, επισημαίνει την προσοχή πως οι εξασφαλίσεις για δάνεια TLTRO ύψους 1,6 τρισ. ευρώ αποτελούνται από μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως ρευστοποιήσιμα στοιχεία υψηλής ποιότητας (HQLAs).

Στοιχεία που θα απελευθερωθούν καθώς αποπληρώνονται τα δάνεια TLTRO, «ξεφουσκώνοντας» μερικά από τα πολύ υψηλά LCR που καταγράφονται επί του παρόντος.