Θετικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ, τόσο του ομίλου όσο και της μητρικής εταιρείας, για το 2018, αφού καταγράφηκε αύξηση εσόδων αλλά και καθαρών κερδών.

Όμιλος

Σε 132,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 2017 σημειώνοντας αύξηση 4,56%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκατ. ευρώ από 3,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκατ. ευρώ από 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

 Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,42%.

 Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκατ. ευρώ από 3,01 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ από 2,07 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58,00%.