Ενθαρρυντικά είνα τα στοιχεία από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα μας. Το 2017 κατεγράφη αύξηση του συναλλάγματος κατά 6,04% στα 2,98 δισ. δολάρια από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία, αύξηση 3,63% του απασχολούμενου προσωπικού, ενώ το ποσοστό της ελληνικής σημαίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες. 

Σύμφωνα με μελέτη του «Oxford Economics» για την οικονομική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στις εθνικές οικονομίες, για κάθε 1 εκατ. ευρώ που συνεισφέρει ο κλάδος της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργείται επιπλέον άλλο 1,6 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη οικονομία της.

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του ναυτιλιακού κεφαλαίου, διαδραματίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/1975, οι οποίες διαθέτουν εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα και διαχειρίζονται πλοία ελληνικής ή ξένης σημαίας άνω των 500 κ.ο.χ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επισημαίνει ότι «ο υψηλός αριθμός εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων αλλά και το εύρος της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, καθιστούν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση αλλά και τη στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς πυλώνες της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρατηρείται αύξηση κατά 6,04% του συνολικού ποσού εισαγωγής συναλλάγματος από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 27/75 για το έτος 2017 (2,98 δις δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (2,81 δις δολ. ΗΠΑ).

10.2naytiliasynallagma

Αυξητική τάση κατά 3,63% σε σχέση με το 2016 εμφανίζει ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία το έτος 2017 (ξεπερνώντας σε απόλυτο αριθμό τον αντίστοιχο του απασχολουμένου προσωπικού του έτους 2008 (14.163 εργαζόμενοι), χρονική στιγμή κατά την οποία η διεθνής ναυλαγορά χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ναύλων και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο παρουσίαζε αυξητικές τάσεις). Συναφώς επισημαίνεται ότι το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού το 2017 ανήλθε στον υψηλότερο σε απόλυτο μέγεθος αριθμό από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε Έλληνες και αλλοδαπούς.

10.2NaytiliaProsopiko

Στην ποσοστιαία κατανομή του διαχειριζόμενου στόλου με κριτήριο την χωρητικότητα των πλοίων, παρατηρείται συγκέντρωση πλοίων με ελληνική σημαία στην κατηγορία χωρητικότητας άνω των 80.000 GT, υπογραμμίζοντας την περαιτέρω βελτίωση αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του στόλου. Ειδικότερα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία αποτελούν το 32.4% του συνόλου του διαχειριζομένου από την Ελλάδα στόλου της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων (άνω των 80.000 GT).

Το ποσοστό της Ελληνικής σημαίας (20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο την χωρητικότητα, εξακολουθεί και κατά το έτος 2017 να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες. Παραμένουν υψηλά, και τα ποσοστά των δύο χωρών μελών της Ε.Ε. Μάλτας (18,92%) και Κύπρου (4,46%).

 Επιπλέον, παρατηρείται η σταθεροποίηση, σε χαμηλά όμως ποσοστά, της παρουσίας σημαιών χωρών της Ε.Ε., όπως της Γαλλίας (0,42%), Βελγίου (1,19%) στην αντίστοιχη κατανομή του από την Ελλάδα διαχειριζόμενου στόλου με βάση την χωρητικότητα.

 Η διαχρονική αυξητική τάση, σε ετήσια βάση, της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, από το έτος 2002 έως το έτος 2017, καταδεικνύει την διεύρυνση του Ελληνόκτητου στόλου καθώς και τη δυναμική που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας για την εθνική οικονομία παρά την υφισταμένη κρίση στη ναυλαγορά τα τελευταία έτη. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του συνολικού ανά έτος διαχειριζόμενου στόλου σε GΤ για το έτος 2017.

10.2NaytiliaShmaia

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, με αφορμή τα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου(ΔΠΝ), δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη σημασία για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας, θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα».