Η Τράπεζα EurobankErgasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου τραπεζικών εργασιών της Eurobank και τη μεταβίβασή του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα που θα συσταθεί.

Κατόπιν της απόσχισης, η Eurobank θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα.

Η κατά τα ως άνω απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας θα γίνει με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν. 4601/2019.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή  Ιουνίου 2019, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.