Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της χρήσης για το 2017 η Alpha Bank. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 17:50.

Ειδικότερα, η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Έτους 2017, την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2017 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

- ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως.