Ακομη και αι αράχναι, που αυθαιρέτως κατοικώσιν εις τα εγκληματικά ταύτα ιδρύματα, πολλαπλασιαζόμεναι από την πολύμηνον υγειονομικήν σφράγισιν των, πάραυτα άπαυσαν τας τροχονομικάς παραβάσεις εις τους τοίχους και τας επικινδύνας ακροβασίας εις τους ιστούς τους.

Του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, διακεκριμένου νομικού

Ως προς την αυθαίρετον κατασκευήν των προλεχθείσων ιστών, επιβλήθηκαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, σχηματιζομένων αυτεπαγγέλτως των σχετικών ποινικών δικογραφιών.

Επιβλήθηκαν αστυνομικά πρόστιμα εις τίνας αμυγδαλέες, που εμφορούμενες από αναρχικάς ιδέας, έσπευσαν να ανθοφορήσουν, κατά παράβασιν της τεταγμένης σειράς, ρυπαίνοντας ανερυθριάστως, με τα πίπτοντα και σεπόμενα αυτών άνθη.

Ηδη τα όργανα ασφαλείας, τελούν εν επιφυλακή, ίνα αποτρέψουσιν τας αναμενομένας εισβολάς των χελιδόνων, που τυγχάνουν επιρρεπείς εις την φθοράν της αλλότριας ιδιοκτησίας, καθ’ ότι παρά τας εγκυκλίους οδηγίας, οικοδομούν φωλέας σε κτιριακές κοιλότητες, αφοδεύουσες αναιδώς επι παντων, εκμεταλλευόμεναι τον νόμο της βαρύτητας.

Παρα την εξονυχιστικήν έρευναν λοιποί εγκληματίαι δεν ηυρέθησαν,καθ’οτι εφαρμοζομένου με επιτυχίαν του προληπτικού μέτρου της εν οίκοις υγεινομικής φυλακίσεως, συνδυαζομένου με την καθολικήν επιβολήν του παίνεσθαι, αφυδατώθη η εγκληματική προδιάθεσις φοιτητών τε και φοιτητριών, απομειουμένης της φυσικής των ροπή εις το συλλογάσθαι ελευθέρως, ροπήν μη συνάδουσαν με τας αρχάς και τας αξίας ημών.

Διαβεβαιώνομεν τους ανωτέρους μας, τους άρχοντας και σάμπαντα τον λαόν, ότι εις το τέλος κατισχύει η Αστυνομία. Εκ του Αρχηγείου.

Υ.Γ Την περσινή Μεγάλη Παρασκευή, τα ανθοπωλεία ήταν κλειστά. Πώς να πας άνθη στον επιτάφιο του θεανθρώπου; Φέτος του Βαλεντίνου, τα ανθοπωλεία θα παραμείνουν ανοικτά λόγω της καψούρας του εν καραντίνα ερωτιάρη λαού, που πρέπει ακωλύτως να ανθοπροσφέρει. Μιλάμε τα παιδιά ειναι και πολύ ερωτύλοι και αισθηματίες, πλην όμως εκ γενετής ανέραστοι.